ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Pracownia rentgenowska

formalności

Zezwolenie na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

paragraf
Rozporządzenie Rady Ministrów

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności ( Dz. U. 2015 r. poz. 1355 )

Zgodnie  z art. 123 Ustawy Prawo Atomowe – kierownik jednostki organizacyjnej, który bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność polegającą na stosowaniu źródeł promieniowania jonizującego podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Potrzebne dokumenty można łatwo pobrać ze strony internetowej odpowiednich podmiotów.
Dla lekarzy medycyny ludzkiej
z wojewódzkiej stacji sanitarno – epidemiologicznej
–> https://wsse.krakow.pl/page/2944-2/;
dla lekarzy weterynarii z Państwowej Agencji Atomistyki
–> http://www.paa.gov.pl/

paragraf

Wszystkie dokumenty po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną zwrócone wnioskodawcy i należy je przechowywać w pracowni wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w punkcie 2.

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem, tj. m. in.:

1. Obowiązki inspektora ochrony radiologicznej pełni osoba posiadająca aktualne uprawnienia.

2. W pracowni znajdują się następujące dokumenty:

 • protokoły pomiarów dozymetrycznych,
 • ewidencja orzeczeń lekarskich stwierdzających dopuszczenie pracowników do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące wydane przez uprawnionego lekarza,
 • instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów,
 • projekt pracowni lub gabinetu rtg (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji,
 • dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego,
 • instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie testów akceptacyjnych (odbiorczych) przez urządzenia radiologiczne,
 • zakładowy plan postępowania awaryjnego,
 • program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • program szkoleń pracowników zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące opracowany przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz dokument powierzający jego realizację,
 • protokół kontroli wentylacji w pracowni i ciemni (protokół badania krotności wentylacji mechanicznej),
 • zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego,
 • ewidencja osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące wraz z kwalifikacją do kategorii narażenia,
 • zapisy dotyczące wykonywanych testów kontroli jakości urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych,
 • ewidencja dawek otrzymywanych przez pracowników.

3. W pracowni rentgenowskiej znajdują się środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów, dobrane odpowiednio do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych.

4. Drzwi do pracowni rentgenowskiej oznakowano tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.

5. W pracowni rentgenowskiej znajduje się informacja o konieczności powiadamiania rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego o ciąży pacjentki.

6. Nowo instalowane urządzenia radiologiczne podlegają testom odbiorczym przeprowadzanym po instalacji.

7. W pracowniach mammograficznych znajduje się aparatura i sprzęt do kontroli procesu obrazowania w zakresie przewidzianym w programie zarządzania jakością do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów technicznych.

źródło: Wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Krakowie

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r.o zmianie ustawy –
Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Chętnie służymy pomocą. W razie konieczności prosimy o kontakt

Related Posts