ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek
+ 48 77 550 72 00

Ogólne warunki umów

§1

Examion Polska Sp. z.o.o.. z siedzibą w Cisku (47-253) przy ul. Mickiewicza 59 gwarantuje Nabywcy poprawne działanie towaru, na który została wystawiona niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. (w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) oraz zgodnie z zasadami przekazanymi na ewentualnych szkoleniach.

§2

Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz podpis i/lub pieczęć klienta. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.

§3

Examion Polska Sp. z.o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży sprzętu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

§4

Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie w możliwie krótkim czasie.

§5

Sprzęt powinien zostać dostarczony do siedziby Examion Polska Sp. z.o.o. w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu.

§6

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

§7

Gwarancją nie są objęte materiały i czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej.

§8

Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja nie może mieć zastosowania gdy urządzenie używane jest do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

§9

Oprogramowanie na komputerach sterujących/diagnostycznych NIE MOŻE być modyfikowane. Dokonanie jakichkolwiek modyfikacji (samodzielnych instalacji oprogramowania, modyfikacji systemowego rejestru itp.) bez pozwolenia ze strony Examion Polska Sp. z.o.o. Wyrażonego na piśmie powoduje utratę gwarancji.

§10

Gwarancją nie są objęte w szczególności:
  1. Wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się sprzętem (obejmuje to wykonywanie operacji,które nie są opisane w zasadach użytkowania lub innych częściach instrukcji obsługi, itp.)
  2. Defekty powstałe w wyniku naprawy, czyszczenia itp. wykonywane przez inny podmiot niż autoryzowany punkt serwisowy Examion Polska Sp. z.o.o.
  3. Wady lub uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku transportowania lub upadku towaru, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po zakupie towaru. Wady lub uszkodzenia, które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna bądź innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu.
  4. Wady wynikające z beztroskiego lub nieprawidłowego przechowywania (np. przechowywania towaru w miejscu niezgodnym z podanym w specyfikacji zakresem temperatur lub wilgotności, w pobliżu szkodliwych materiałów chemicznych), niewłaściwej konserwacji itp.
  5. Wady spowodowane przez piasek, błoto, wodę i inne płyny itp., które dostały się do wnętrza obudowy towaru
  6. uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia sprzętu zgodnie z właściwościami albo jego przeznaczeniem
  7. uszkodzenia sprzętu w wyniku jego eksploatacji przy braku aktualnych testów podstawowych oraz specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 25 sierpnia 2005 r.

§11

Uprawnienia Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez niego ważnej, prawidłowo wypełnionej w dniu przekazania sprzętu karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (faktura, paragon, itp.). Samowolne zmiany wpisów na karcie gwarancyjnej (w tym przekreślenia, wytarcia, dopiski itp.) powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji. Karta gwarancyjna bez nazwy, modelu,listy sprzętu i daty oraz czytelnego stempla i podpisu osoby upoważnionej przez Examion Polska Sp. z.o.o. jest nieważna i nie stanowi podstawy do skutecznego zgłoszenia reklamacji. Nazwa, model i numer seryjny oraz lista sprzętu znajduje się na niniejszej karcie gwarancyjnej.

§12

Roszczenia Nabywca zgłasza za pośrednictwem Sprzedawcy sprzętu lub bezpośrednio, na adres: Examion Polska Sp. z.o.o. ul. Mickiewicza 59 PL 47-253 Cisek tel.77 550 72 00